Regulamin

Regulamin UX MAG CAMP

Data publikacji: 20.11.2021r.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestnictwem w Wydarzeniu UX MAG CAMP, w tym zasady rejestracji Uczestników, zawierania Umów oraz uiszczania Płatności.
 2. Organizatorem wydarzenia jest CONSILIO WEB Sp. z o.o. z siedzibą ul. Władysława Raymonta 10H/58, 50-225 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000898609, NIP 895-223-03-84, REGON: 388869266, wydawca kwartalnika UX Magazyn.
 3. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem e-mail konferencja@uxmagazyn.pl lub biuro@uxmagazyn.pl .
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji postanowień Regulaminu jest Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich aktualizacji i poprawiania. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych wskazane zostały w Polityce prywatności.
 5. Wydarzenie UX MAG CAMP dostępne jest dla: a) konsumentów – osoby fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; b) przedsiębiorców – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową; c) przedsiębiorców-konsumentów – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Powyższe dotyczy wyłącznie umów zawieranych na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa; d) oraz innych podmiotów, które wykupią udział w Wydarzeniu.
 6. Wszystkie kursy oferowane przez Organizatora odbywają się on-line, za pomocą dedykowanej platformy internetowej.
 7. Wydarzenie rozpoczyna się w terminie wskazanym na stronie internetowej i odbywa się zgodnie z harmonogramem wskazanym przez Organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Wydarzenia.
 9. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego dokumentu stanowiącego Regulamin.

2. Definicje

 1. Cena – cena za uczestnictwo w wydarzeniu.
 2. Cennik – wykaz Cen dostępny na Stronie Internetowej .
 3. Dowód zapłaty – faktura, paragon, mail wysłany drogą elektroniczną wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 4. Formularz zgłoszeniowy – formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej, którego wypełnienie inicjuje proces Rejestracji.
 5. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 7. Konsument – zgłaszający będący osobą fizyczną i zawierający Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, a także Zgłaszający będący osobą fizyczną i zawierający Umowę bezpośrednio związany z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Operator płatności – Przelewy24 – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, NIP: 781-173-38-52.
 9. Operator kart płatniczych –  PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 10. Organizator – podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 11. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w na Stronie Internetowej sposobów płatności.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin.
 13. Rejestracja – zgłoszenie Uczestnika do udziału w wydarzeniu na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 14. Strona Internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem: https://uxmagcamp.pl/.
 15. Uczestnik – osoba fizyczna, w odniesieniu do której dokonano Rejestracji, biorąca lub mająca wziąć udział w wydarzeniu.
 16. Umowa – umowa zawarta na odległość pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym, dotycząca udziału Uczestnika w wydarzeniu, bez jakiejkolwiek fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 17. Usługa – usługa świadczona przez Organizatora na rzecz Konsumenta w nawiązaniu do oferty wydarzenia.
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 20. Wydarzenie – program online pod nazwą „UX MAG CAMP”, organizowany w dniach 17.02-17.03.2022r.
 21. Zgłaszający – uczestnik albo inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji Uczestnika.

3. Zgłoszenia

 1. Zgłoszenie na kurs odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej https://uxmagcamp.pl
 2. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest: a) dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej; b) akceptacja Regulaminu udziału; c) zawarcie umowy – wyłącznie w przypadku indywidualnych ustaleń przez Organizatora i uczestnika za pomocą środków elektronicznego przekazu; c) dokonanie płatności za udział w Wydarzeniu,
 3. Rezerwacja miejsca podczas Wydarzenia dokonywana jest w momencie dokonania czynności wymienionych w pkt. 2.
 4. Organizator potwierdza otrzymanie zgłoszenia na Wydarzenie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez uczestnika.

4. Płatność

 1. Wydarzenie oferowane przez Organizatora jest odpłatne oraz zgodne z cennikiem dostępnym na stronie internetowej: https://uxmagcamp.pl
 2. Ceny Wydarzeń podane są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen udziału w Wydarzeniu na stronach internetowych, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 4. Cena jest wiążąca w chwili dokonania zgłoszenia/ zakupu biletu przez uczestnika za pomocą formularza mieszącego się na stronie internetowej Wydarzenia. Organizator zastrzega, iż w przypadku dokonania obniżenia ceny Wydarzenia w trakcie trwania zapisów, różnica nie jest zwracana uczestnikowi.
 5. Dokonując Płatności za zakup Biletu uczestnik może skorzystać z przysługujących mu aktywnych kuponów. Wartość koszyka zostanie pomniejszona o przysługującą zniżkę.
 6. Płatności za udział w kursie można dokonać: a) za pośrednictwem operatora płatności internetowych Przelewy24; b) przelewem, na konto podane przez Spółkę; c) kartą płatniczą, jeśli taka opcja jest dostępna. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-3327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 7. Opłata za Wydarzenie obejmuje: a) udostępnienie materiałów dydaktycznych w formie nagranych prelekcji, a także notatek podsumowujących, b) udział w spotkaniu online z wykładowcami według harmonogramu ustalonego przez Organizatora; c) potwierdzenie uczestnictwa w formie zaświadczenia/ certyfikatu, o ile uczestnik brał czynny udział w Wydarzeniu; d) materiały i usługi dodatkowe, jeżeli są takie przewidziane zgodnie z akcjami promocyjnymi Wydarzenia.
 8. Cena nie obejmuje dodatkowych wydatków poniesionych przez uczestnika związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu, w szczególności spełnienia warunków technicznych.
 9. Uczestnik każdorazowo dokonując zgłoszenia na Wydarzenie zobowiązany jest poinformować Organizatora czy chce otrzymać dowód zapłaty w postaci faktury.
 10. W przypadku chęci uzyskania przez Klienta faktury VAT, przy wypełnieniu formularza konieczne jest podanie także numeru Identyfikacji Podatkowej oraz nazwy firmy. Dane wprowadzone przy składaniu zamówienia muszą być prawdziwe.
 11. Faktury wystawiane są w formie elektronicznej i wysyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres poczty e-mail, na co Klient wyraża zgodę.
 12. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ewentualny błąd w fakturze oraz wystąpić o dokonanie korekty faktury, a także powiadomić o zmianie adresu e-mail. W przypadku niewykonania powyższego uznaje się fakturę za dostarczoną z zachowaniem przez Organizatora należytej staranności.
 13. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w 3 ust. 4. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

5. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. W dniu 02.2022r., Organizator za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej prześle odpowiednio na wskazany adres e-mail uczestnika link do platformy, na której zamieszczone będą nagrania prelekcji, a także informacje o warunkach technicznch oraz informacje co do przeprowadzanego w terminie późniejszym cyklu spotkań z wykładowcami.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności nieleżących po stronie Organizatora (m.in. wypadek komunikacyjny prowadzącego, choroba prowadzącego), Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania spotkania z wykładowcą, bądź zaproponowania nowego terminu odbycia spotkania.
 3. W razie zaistnienia czynności opisanej w pkt. 2 powyżej, Organizator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie uczestnika za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zmiana terminu spotkania z Wykładowcą nie stanowi zmiany umowy zawartej pomiędzy Organizatorem, a uczestnikiem.
 4. Prowadzący kurs nie jest zobligowany do udzielania odpowiedzi na pytania wykraczające poza program kursu.

6. Potwierdzenie uczestnictwa w UX MAG CAMP

 1. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w UX MAG CAMP jest czynny udział uczestnika w Wydarzeniu według zaplanowanego harmonogramu.
 2. Potwierdzeniem udziału w wydarzeniu jest zaświadczenie wydawane przez Organizatora. Dokument wydawany jest w ciągu 14 dni od zakończenia Wydarzenia.

7. Odstąpienie od umowy / Reklamacja

 1. Uczestnik będący Konsumentem oraz Konsumentem-Przedsiębiorcą, zdefiniowani w §1 ust. 5 a) i c), zgodnie z treścią Ustawy o prawach Konsumenta, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na udział w Wydarzeniu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, jednak nie później niż dzień 16.02.2022r.
 2. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 powyżej, uczestnik powinien złożyć na rzecz Organizatora oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik, który zalogował się w celu uczestniczenia w Wydarzeniu rezygnuje z prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika – Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta w trakcie trwania Wydarzenia, uczestnik traci prawo do zwrotu uiszczonej kwoty za udział w Wydarzeniu.
 5. Oświadczenie uczestnika – Konsumenta oraz Przedsiębiorcy-Konsumenta musi być złożone w sposób, zapewniający Organizatorowi możliwość zapoznania się z jego treścią w formie elektronicznej na adres e-mail: konferencja@uxmagazyn.pl  
 6. Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia o dostąpieniu od umowy, zwróci uczestnikowi, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust., w których uczestnik traci prawo do zwrotu środków.
 7. Spółka dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył uczestnik- Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Uczestnik będący Przedsiębiorcą ma możliwość zawnioskowania o prawo odstąpienia od umowy. Powyższe warunki ustalane są indywidualnie pomiędzy Przedsiębiorcą, a przedstawicielami Organizatora w dniu rejestracji. Organizator zastrzega, iż może odmówić zastosowania w umowie z Przedsiębiorcą prawa odstąpienia.
 9. Uczestnik Wydarzenia ma prawo złożyć reklamację o ile nie zostaną zrealizowane warunki umowy.
 10. Reklamacja może być złożona najpóźniej 7 dni od dnia zakończenia Wydarzenia.
 11. Reklamacji należy dokonać w formie elektronicznej na adres e-mail: konferencja@uxmagazyn.pl . Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając uczestnika o sposobie dalszego postępowania, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 12. Zwrot środków nie będzie możliwy po 17.02. Dostęp do platformy UX MAG CAMP traktowany jest jako produkt cyfrowy. W dniu 17.02 kupujący otrzymuje dostęp do całej zawartości. 

8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości brania udziału przez uczestnika z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności niezachowania warunków technicznych wskazanych w dokumentach przekazanych przez Organizatora.
 2. Organizator oświadcza, że Wydarzenie organizowane jest z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Wydarzenia, w tym również za wyniki jakichkolwiek egzaminów, do których uczestnik zdecyduje się przystąpić wykorzystując wiedzę zdobytą podczas Wydarzenia.
 3. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, udostępnionych Uczestnikowi materiałów.
 4. Zabrania się udostępniania danych dostępowych osobom niebędącym Uczestnikami Wydarzenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania dostępu do materiałów i spotkania on-line Uczestnikowi, który złamie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Spółka dokłada najwyższej staranności, aby prelekcje prowadzili kompetentni prowadzący, posiadający wiedzę w tematyce danego Wydarzenia.
 7. Organizator nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Wydarzenia bez odrębnie wskazanego pozwolenia.
 8. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane uczestnikom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora.
 9. Organizator nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności platformy na której będą zamieszczone materiały związane z Wydarzeniem.
 10. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Wydarzenia mają charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a uczestnikiem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem następuje według właściwości Sądów uregulowanej w Kodeksie Postępowania Cywilnego.
 12. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a uczestnikiem, który nie jest Konsumentem zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
 13. Organizator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 14. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W skład w których wchodzi szansa zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą, bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
 16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie https://uxmagcamp.pl.